Press Releases

Noslēdzas ES finansēts pētījums par radošo zināšanu izmantošanu Eiropas reăionos

Ar konferenci “Būvējot konkurētspējīgu nākotni” 2010. gada 27.-29. maijā Barselonā noslēdzas
starptautisks projekts „ACRE” par radošo zināšanu izmantošanu Eiropas reăionos, lai veicinātu to
attīstību. Pētījuma ietvaros ir izdarīti secinājumi arī par Rīgas potenciālu un attīstību
ietekmējošiem faktoriem.

Projekta ietvaros tika pētīts 13 Eiropas pilsētu ekonomiskais potenciāls un reăionālā ietekme, arī
Rīga bija viena no pētījumā iekĜautajām pilsētām.

Pēdējo gadu laikā Eiropas metropoles pārdzīvo straujas sociālās un ekonomiskās izmaiĦas –
dažas no tradicionālajām līderēm zaudē savas pozīcijas, bet citas pilsētas strauji kĜūst par jauniem
ekonomiskās attīstības centriem. Kur šobrīd atrodas Rīga salīdzinājumā ar Amsterdamu,
Barselonu, Birmingemu, Budapeštu, Dublinu, Helsinkiem, Leipcigu, Milānu, Minheni, PoznaĦu,

May 27, 2010


A new project: CREAENT (Creative Entrepreneurship Training Network) has recently been
approved, involving Helsinki School of Economics Small Business Center (Finland), Tallinn
University of Technology (Estonia), University of Tartu (Estonia) and the Stockholm School of
Economics in Riga. The project received financing from  the Central Baltic Interreg IV A Programme
2007-2013 European Regional Development Fund and will run from November 2009 - October,
2012.

The general objective of the project is the linking of knowledge and innovation to sustainable
development and competition in the Central Baltic Region (CBR) and development of a best practice
model of entrepreneurial education and networking for creative industry in Finnish, Estonian,
Latvian and Swedish universities. In this context, one of the project aims is to promote

February 23, 2010

Trešdien, 10. februārī Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA) tiek rīkota preses konference, atklājot
Baltijas Jūras reăiona programmas projekta “Best Agers” aktivitātes, kuru mērėis ir palielināt
senioru iesaistīšanos darba tirgū un uzĦēmējdarbībā.

Preses konference notiks plkst.16.00, REA W23 auditorijā, Strēlnieku ielā 4a.

Preses konferencē piedalīsies projekta vadošais partneris, Vācijas Ekonomikas akadēmijas
pārstāvis Hartvigs Vagemeistars (Hartwig Wagemester), REA rektors Anders Palzovs (Anders
Paalzow), REA asociētais profesors un Valsts Prezidenta Stratēăiskās analīzes komisijas
priekšsēdētājs Roberts Ėīlis.

February 9, 2010

The donation from TeliaSonera will ensure the continued operation of the TeliaSonera Institute at SSE Riga, which was established in 2004 when TeliaSonera made its first donation to the School. The activities at the Institute focus on the fields of entrepreneurship and telecommunication. The research is policy-oriented and the Institute is responsible for Latvia's participation in the Global Entrepreneurship Monitor, which is published annually. The donation was presented on September 2 by Kenneth Karlberg, President Business Area Mobility Services at TeliaSonera.

September 2, 2009